Pitanja i odgovori o Medijaciji

Medijacija ili posredovanje je neformalan proces rešavanja sporova uz pomoć treće neutralne strane. Mediare na latinskom znači stati između dve zavađene strane.

Prednosti medijacije kao ne sudskog rešavanja sporova je višestruka. Medijacija predstavlja jedan od najuspešnijih, najbržih i najjeftinijih načina za rešavanje sporova, koji je u interesu svim stranama u sporu.

Sudski spor po pravilu traje duže. Medijacija je znatno brži način resavanja sporova, ako se postigne sporazum, može se i na jednoj sesiji okončati spor.

Medijacija je dobrovoljni i brži način rešavanja sporova. Ekonomski isplativiji način rešavanja sporova. Sve što iznesu strane u postupku Medijacije čuva se kao poverljiva informacija. Strane u sporu same biraju ko će im biti Medijator i time pomoći da se reši spor.

Zakon o posredovanju u resavanju sporova predvidja da se Medijacija može pokrenuti:

 • Pre pokretanja parničnog ili drugog odgovarajućeg postupka
 • Kada je već pokrenut parnični ili odgovarajući sudski postupak pri čemu je prednost Medijacije da
  ako se stranke sprorazumeju o načinu rešavanja spora do zakljucenja prvog ročista za glavnu
  raspravu , oslobađaju se plaćanja sudskih odnosno administrativnih taksi
 • U toku postupka po žalbi
 • U izvršnom postupku

Medijatora po pravilu biraju same stranke. Pravilo je da jedna stranka predloži drugoj Medijatora i da se time započne postupak Medijacije. Medijatora može predloziti i Sud.

Medijator je lice koje je ovlašćeno za sporazumno rešavanje sporova. Medijator može biti samo ono lice koje ispunjava Zakonom propisne uslove i koje je dobilo Licencu od Ministrarstva pravde. Kako bi se stranke zaštitile i postigle sigurnost da su izabrale pravog Medijatora, Ministarstvo pravde na svojoj zvaničnoj stranici vodi Registar ovlašćenih Medijatora sa podacima o Licenci za posredovanje.

 • Privredni sporovi (sporovi iz prometa roba i usluga, iz platnog prometa, iz oblasti osiguranja, sporovi u
  građevinarstvu, bankarstvu, sporovi za zaštitu intelektualne svojine)
 • Bračni sporovi, sporovi oko izdržavanja
 • Sporovi iz ortačkih odnosa
 • Sporovi za naknadu štete zbog lekarske greške, sporovi iz osiguranja
 • Sporovi u kojima strane ne žele publicitet
 • Sporovi u kojima je važno da se sporni odnos reši brzo i jeftinije
 • Sporovi koji se odnose na novčana potraživanja
 • Sporovi u turizmu
 • Sporovi iz radnih odnosa
 • Krivičnim i prekršajnim (zahtev za naknadu štete)
 • Upravnim sporovima

Medijacija se ne može koristiti u postupcima koji zahtevaju zaštitu privatnosti kao što su postupci za utvrđivanje očinstva ili materinstva, kao i postupci za upis statusa lica u javne registre državnih organa.

Možete nas kontaktirati putem broja telefona +381 65 676 30 03 ili na mejl office@medijatorjelenamilivojevic.rs

Takođe, na našoj kontakt stranici možete poslati email putem forme.